среда, 14 ноября 2012 г.

МОЛИТВА За отца Джеймса Maнъякала


МОЛИТВА
За отца Джеймса
Mанджакала

Господи, Иисусе Христе, Сыне Бога Живого, Твоя воля в том, что бы Евангелие было проповедано всем народам, и чтобы все могли познатьТвою волю и спастись. Я благодарю Тебя и прославляю Тебя за то, что Ты призвал отца Джеймса Mанджакала и сделал его апостолом, который проповедует по всему миру и молиться за обилие Божьих благословений для всех народов. Я молюсь, чтобы Ты наполнил его Духом мудрости и силы, когда он откроет уста, чтобы свидетельствовать Твою бескомпромиссную  и полную силу слова. Дай ему Благодать и святость, дабы плодами его молитв о других были обращения, исцеления и чудеса, приводящие их к Тебе и в Твое Царствие. Господи, иди с ним, куда он идет и пребывай с ним во всем, что он делает. Держи его в святости и здоровьи тела и души. Защити его от всякого зла, опасности и несчастных случаев в его тяжком и рискованном деле евангелизации, даже среди мусульман, а также в его непрерывном и долгом путешествии по воздуху и на суше.

Господи, благодарю Тебя за то, что услышал мои молитвы и что благословляешь отца Джеймса и его служение.

(некоторое время, пребывайте в благодарении и поклонении, считая, что ваша молитва была выслушена.)

Господи, дай мне участие в изобилии Твоих благословении, спускающихся на нас в учении, Пр. Мессе, молитве и посте отца Джеймса и одари меня тем, в чем я нуждаюсь.

Спасибо, Иисус. Слава Тебе, Иисус. Аминь!

Прочтите: 1раз ОТЧЕ НАШ, 1 раз Радуйся Мария и 1 раз СЛАВА ОТЦУ.
(Матфея 28:18-20, Деян 4,29-30, Исаии 43,2-4, Ефесянам 1:1-4, Колоссянам 4,3; Фил 4,6,19, 1 Тим 2:3-4, 1 Фессалоникийцам 5 ,12-13)


MODLITWA
Za Ojca Jamesa Manjackala

Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Twoją wolą jest, aby Ewangelia była głoszona wszystkim narodom i by wszyscy mogli poznać Twoją wolę i byli zbawieni. Dziękuję Ci i wychwalam Ciebie za to, że powołałeś Ojca Jamesa Manjackala i uczyniłeś go Apostołem, nauczającym na całym świecie i modlącym się o obfitość błogosławieństw Bożych dla wszystkich ludzi. Modlę się, abyś napełniał go Duchem mądrości i mocy, kiedy będzie otwierał usta, by głosić Twoje bezkompromisowe i pełne mocy słowa. Daj mu łaskę i świętość, aby owocami jego modlitw za innych były nawrócenia, uzdrowienia i cuda, prowadzące ich do Ciebie i do Twego królestwa. Panie, idź z nim, gdziekolwiek on idzie i bądź z nim we wszystkim, co on czyni. Utrzymuj go w świętości i zdrowiu na ciele i duszy. Chroń go przed wszelkim złem, niebezpieczeństwami i wypadkami w jego ciężkiej i ryzykownej pracy ewangelizacyjnej, nawet wśród muzułmanów, oraz w jego ciągłych i długich podróżach w powietrzu i na lądzie.
Panie, dziękuję Ci, że wysłuchałeś moją modlitwę i pobłogosławiłeś Ojca Jamesa i jego dzieło.
(Przez pewien czas trwaj w dziękczynieniu i adoracji, wierząc, że twoja modlitwa została wysłuchana.)
Panie, daj mi udział w obfitości Twoich błogosławieństw, spływających na nas przez nauczanie, Msze święte, modlitwy i posty Ojca Jamesa i obdarz mnie tym, czego potrzebuję.
Dziękuję Ci, Jezu. Chwała Tobie, Jezu. Amen!
Odmów:  jedno OJCZE NASZ, jedno ZDROWAŚ MARYJO i jedno CHWAŁA OJCU.
(Mt 28,18-20;Dz 4,29-30;Iz 43,2-4; Ef 1,1-4;Kol 4,3;   Flp 4,6,19;1Tm 2,3-4;1Tes 5,12-13)

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.